It Bûtlân 9
8621 DV Heeg
T 0515 44 44 28
F 084 88 33 555
info@ElektroSloep.nl

Bezoek en proefvaarten alleen na telefonische afspraak

Subsidie voor elektrisch varenOp de website van de Provincie Fryslan vindt u de informatie over de Subsidieregeling Elektrisch Varen 2009.

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCH VAREN 2009
 
Fryslân geeft energie, dat is onze ambitie. We werken met elkaar aan een schoon en gezond Fryslân. De Friese inzet op duurzame energie draagt bij aan een nog beter leefmilieu, het vergroten van de werkgelegenheid en het versterken van een duurzaam, innovatief imago van onze provincie. Fryslân stapt over op duurzame energie. Doe mee!
 
Openstelling
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft besloten de subsidieregeling Elektrisch Varen 2009 open te stellen met ingang van 9 april 2009 tot en met 14 augustus 2009.
 
Subsidieregeling
De subsidieregeling Elektrisch Varen 2009 is voor iedereen die een elektrische aandrijving in zijn nieuwe boot wil installeren of zijn verbrandingsmotor in zijn bestaande boot wil laten vervangen door een elektrische aandrijving. Ook een hybridesysteem komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor deze subsidieregeling. Het gaat bij deze regeling om binnenboordmotoren en onderwatermotoren. Buitenboordmotoren vallen buiten de regeling.
 
Belangrijkste voorwaarden
  • De aandrijving moet volgens een kwaliteitsnormering worden geïnstalleerd door een onderneming die deze werkzaamheden bedrijfsmatig uitvoert;
  • De boot dient een vaste ligplaats in Fryslân te hebben. Onder vaste ligplaats wordt ook verstaan de ligplaats van voor verkoop bestemde vaartuigen;
  • Vóór de ontvangst van de bevestiging van subsidieaanvraag mogen nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de subsidiabele activiteit.
 
Subsidieplafond en verdeling
Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Elektrisch Varen 2009 bedraagt € 270.000. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Per aanvrager wordt maximaal vijf maal subsidie verstrekt.
 
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type motor en het vermogen. Per elektrische aandrijving is een subsidie mogelijk van €1500 tot € 6500.
 
Subsidie aanvragen
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend met het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan digitaal worden ingevuld. De aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. U kunt de volledige en ondertekende aanvraag (inclusief bijlagen en voldoende gefrankeerd) sturen naar:
 
Provincie Fryslân
Secretariaat ERT, o.v.v. Elektrisch Varen
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
 
Procedure
  • Aanvragen kunnen vanaf 9 april 2009 tot en met 14 augustus worden ingediend;
  • Binnen één week na binnenkomst bij de provincie Fryslân wordt een ontvangstbevestiging naar de aanvrager verzonden;
  • Binnen acht weken beslist de provincie over uw subsidieaanvraag;
  • Vanaf het moment van subsidietoekenning heeft u 3 maanden de tijd de elektrische aandrijving te realiseren;
  • Na realisatie zal een controle ten aanzien van de voorwaarden en verplichtingen worden uitgevoerd;
  • Na controle kunt u een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Dit kan met het vaststellingsformulier Elektrisch Varen;
  • Binnen acht weken na ontvangst van het vaststellingsformulier zal de provincie de subsidie vaststellen.
 
Meer informatie?
 
Aan de tekst op deze website zijn geen rechten te ontlenen.